Vihreät teot kiinnostavat – InCar

Vihreät teot kiinnostavat

InCar on tehnyt tänä kesänä ensimmäistä kertaa asiakastutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää asiakaskunnan kiinnostusta vihreää osaa (eli hyötyosaa) ja ylipäänsä ympäristöystävällisempiä palveluita kohtaan. Tulokset olivat mielenkiintoisia ja antavat hyvän pohjan tulevaisuuden markkinoinnille, sillä nyt tunnemme asiakkaamme taas hieman paremmin. Tämä auttaa meitä kehittämään palvelujamme uuteen suuntaan, asiakkaiden toiveita ja ympäristöä yhtäaikaisesti huomioiden.

Vihreä osa on toisen, jo elinkaarensa päähän tulleen auton alkuperäisosa. Se voi olla auton ovi, konepelti, puskuri, valot – mikä tahansa autokorista irrotettavissa oleva osa. Myös niin sanotut auton kuluvat osat voidaan hyödyntää vihreinä osina, mutta tällöin on erityisen tärkeää, että osan tekninen taso vastaa korjattavan auton tasoa. InCar haluaa siirtyä uuteen, vihreämpään aikakauteen, jossa hyödynnetään mahdollisimman paljon käytöstä poistuneiden autojen alkuperäisosia, eli vihreitä osia. 

Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 202. Tuloksia lukiessa kävi ilmi, että yksi voitettavista esteistä vihreän osan viemisessä eteenpäin on asiakaskunnan huoli osan toimivuudesta. 45 % vastaajista olivat edes vähän huolissaan vihreän osan toimivuudesta. Tämä tarkoittaa, että lähes puolet vastaajista ei vielä täysin ymmärrä, miten vihreä osa toimii ja miten esimerkiksi InCarin ja SVT:n sisäiset laatuluokitukset toimivat. 26 % vastaajista ei valinnut Vihreää osaa missään skenaariossa ja yllätys yllätys: luku on lähestulkoon sama kuin vihreän osan toimivuudesta todella huolissaan olevat, joita oli vastaajista 25 %.

Osa näistä päistä on käännettävissä tehokkaalla ja informatiivisella viestinnällä. Huomioimalla ryhmät, joihin asiakkaat kuuluvat, voidaan viestintää kohdentaa juuri näiden tiettyjen ryhmien suosiossa oleviin kanaviin. Suurin osa vastaajista oli miehiä ja ikäjakaumassa korostuivat erityisesti 50–60- sekä 30–40-vuotiaat. On todennäköistä, että kaikki vastaajista eivät itse ole auton vaurion aiheuttajia, vaan osa heistä on tuonut auton huoltoon esimerkiksi puolison tai lapsen puolesta, ja tekevät sillä hetkellä huoltoa koskevia päätöksiä. Näin ollen juuri näitä ryhmiä kannattaa huomioida markkinoinnissa, vaikka korjauksen maksaisikin lopulta joku muu.

Positiivisena huomiona tasan puolet vastaajista olivat valmiita maksamaan saman hinnan vihreästä osasta kuin uudesta osasta. Tämän lisäksi on niin sanottu harmaa vastaajamassa, 12 % prosenttia, joka oli hinnasta täysin neutraali.

Vaikka kyselyssä käsiteltiin paljon vihreää osaa, ei sitä määritelty lomakkeessa sen tarkemmin. Näin ollen vastaajilla ei välttämättä ollut valmiiksi mitään tietoa tai mielikuvaa vihreästä osasta. Lisätieto osasta jätettiin tarkoituksella lomakkeesta pois, jotta mahdollisimman moni vastaus perustuisi asiakkaan senhetkiseen mielipiteeseen ja näin ollen mahdollisen jatkokyselytutkimuksen voitaisiin tutkia, miten esimerkiksi vihreään osaan perustuva mainoskampanja ja informointi on vaikuttanut asiakaskunnan mielikuvaan ja mahdolliseen ostokäyttäytymiseen. Mahdollinen seurantatutkimus auttaa kartoittamaan vihreän osan kysyntää ja suosiota, ja esimerkiksi paikan päällä täytettävät lomakkeet auttavat arvioimaan, millä alueilla tuotteella olisi kysyntää. Vihreän korjaamon toimintaperiaate lähdetään ulottamaan valtakunnalliseksi toimintatavaksi läpi InCarin. Vihreän osan pilottiprojektia käynnistetään juuri ja tulevaisuus näyttää, mikä sen todellinen potentiaali on. Elämme siis jännittäviä – ja vastuullisia – aikoja!